หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ Best Competency สำหรับผู้จัดการยุคใหม่
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
Written by อ.ธนุเดช   
หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ Best Competency สำหรับผู้จัดการยุคใหม่
(Strategic Manager)


วิทยากร อ.ธนุเดช  ธานี

การจะนำพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้จัดการนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุสำเร็จ และการที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นบรรดาผู้จัดการยุคใหม่ต้องมีทั้งความรู้และทักษะใน Competency แต่ละเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การจัดการเชิงกลยุทธ์” ที่เป็น Best Competency สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ แต่หลายองค์กรกลับประสบปัญหาในทางปฏิบัติ มีผู้จัดการที่มีทักษะในการบริหารจัดการงานหน้างานอย่างเชี่ยวชาญ แต่กลับขาดการส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรเร่งรัด ที่ท่านและองค์กรของท่านสามารถเรียนรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์ Best Competency สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ได้โดยใช้ระยะเวลาที่สั้นและกระชับ ที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้
1. เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของตนเองในการก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่
2. ได้ทราบถึงหลักการและแนวคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. ได้แนวทางในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน
4. ได้แนวทางในการจัดทำ KPI ในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และบุคคล

หัวข้อการเรียนรู้ :
Module 1 : Competency ที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการยุคใหม่
• 3 Core Competency ของผู้จัดการ

Module 2 : การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) สำหรับผู้จัดการ
• แนวคิดและองค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Method and factor of Strategic Planning)

Module 3 : การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) สำหรับผู้จัดการ
• Balance Scorecard (BSC) เครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

Module 4 : การกระจายเป้าหมาย สำหรับผู้จัดการ
• หลักการวัดผลสำเร็จขององค์กร

ระยะเวลาการเรียนรู้ : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิธีการเรียนรู้ : การบรรยาย การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมอง (Brain Strom) และการนำเสนอกลุ่มย่อย Case Study / ฝึกภาคปฏิบัติ

  ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  ---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม     

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------