หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน KPI
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
Written by อ.ธนุเดช   
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน  ๅ วัน
 (KPI to Practices)  

วิทยากร ธนุเดช  ธานี

ปัจจุบันการแข่งขันในงานทั้งภาคเอกชนทวีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อที่จะประเมิน/วัดผลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ และนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดองค์กรยุคใหม่หันมาให้ความสนใจและใช้ KPI ในการบริหารจัดการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะขององค์กร และมุ่งเน้นในสิ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และบุคคล หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นโดยใช้ KPI เป็นเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงประสิทธิผลทางการบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของ KPI
2. สามารถจัดทำ KPI ให้สอดคล้องกับ Action Plan ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2008
3. สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดทำ JD สมัยใหม่ที่มี KPI ได้
4. สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติที่มี KPI ได้

หัวข้อการเรียนรู้ :
1. แนวคิดและหลักการของ KPI
• KPI คืออะไร
• ความสำคัญของ KPI
2. การจัดทำ KPI ให้สอดคล้องกับ Action Plan ในระบบ ISO9001:2008
• ตัวอย่างหัวข้อ KPIs ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
3. การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (JD : Job Description) สมัยใหม่ที่มี KPI
• ตัวอย่าง JD สมัยใหม่ที่มี KPI
4. การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI
• ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI

วิธีการเรียนรู้ :
การบรรยาย และการฝึกเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่


                                                                                                              ลิขสิทธิ์หลักสูตร ธนุเดช  ธานี

  ---------------------------------------------------------------------
   ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  ---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม   

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------