หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้เพิ่มคุณค่าคนและองค์กร Strategic Performance Management
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
Written by อ.ธนุเดช   
Strategic Performance Managementหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้เพิ่มคุณค่าคนและองค์กร

(Strategic Performance Management)

วิทยากร ธนุเดช ธานี 
ปัจจุบันในโลกของธุรกิจการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่างๆ มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หลายองค์กรต่างประสบปัญหาการบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น หัวข้อ/รูปแบบในการประเมินผลไม่ชัดเจน การประเมินผลใช้ความรู้สึกเป็นตัววัด ไม่มีการวัดผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ประเมินผลเสร็จแล้วไม่ได้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารผลงาน จนก่อให้เกิดปัญหาในองค์กรตามมาหลายประการ อาทิเช่น พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมินผล หัวหน้างานกลัวการแจ้งผลต่อพนักงาน ฯ
หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งที่จะให้ผู้เรียนได้ แนวคิดและสูตรกึ่งสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในองค์กรทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อที่จะนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ออกแบบการประเมินผลงานให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. สร้างเครือข่ายในการเป็นผู้ให้ในการแบ่งปันการเรียนรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพหัวข้อการเรียนรู้ :
Module 1 : ภาพรวมการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
Module 2 : การวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงาน
Module 3 : การบริหารผลการปฏิบัติงาน
o การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
o การกำหนดเป้าหมายผลงานและการพัฒนาความสามารถ
o การสอนแนะนำงานและการให้ข้อมูลผลงาน
o การประเมินและการหารือผลงาน
o ใช้กับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและหน่วยงาน
o ใช้กับการขึ้นเงินเดือนประจำปี
o ใช้กับการฝึกอบรมและพัฒนา
o ใช้กับการส่งความก้าวหน้าในอาชีพ

ระยะเวลาการเรียนรู้ : 1-2 วัน เวลา 09.00-06.00 น.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคทางวิชาชีพด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน,
ผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์กร พัฒนางาน และพัฒนาตนเอง

วิธีการเรียนรู้ :
การบรรยายประกอบการเล่าประสบการณ์ตรง และการทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ในการปฏิบัติจริง ประชุมระดมสมอง นำเสนอผลงาน ซักถาม การแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน

วิทยากร ธนุเดช ธานี
ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 21 ปี
ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล องค์กรธุรกิจชั้นนำ


---------------------------------------------------------------------
   ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม   

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------