หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร The Balanced Scorecard เทคนิคการแปลงกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
Written by อ.ธนุเดช   

หลักสูตร เทคนิคการแปลงกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน
(The Balanced Scorecard to Practices)ปัจจุบันในโลกของธุรกิจการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่างๆ มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ของ Balanced Scorecard (BSC) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยอาศัยการประเมินผล และการกำหนดตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicators) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะขององค์กร และมุ่งเน้นในสิ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับรายบุคคล

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานจริง ด้วยเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้
1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิดการบริหารจัดการของ Balanced Scorecard
2. สามารถแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่แผนการปฏิบัติงานได้
3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างดัชนีวัดความสำเร็จ (KPI) ในหน่วยงานตนเองได้

หัวข้อการเรียนรู้ :
1. แนวคิดและกระบวนการการบริหารผลงาน
2. การประยุกต์แนวทางการทรงงานของในหลวงกับการบริหารผลงาน
3. แนวคิดและหลักการของ Balanced Scorecard
4. รูปแบบและองค์ประกอบของ Balanced Scorecard
5. การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
6. แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators
7. ขั้นตอนการจัดทำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน Key Performance Indicators ระดับหน่วยงาน/ตำแหน่งงาน
• ตัวอย่างการวิเคราะห์หา Key Performance Indicators
• ตัวอย่าง KPIs ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายส่งออก, ฝ่ายบัญชีการเงิน, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายผลิต
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ด้วยหลักผลงาน (KPIs) หลักสมรรถนะ (Competency ) และหลักการมาทำงาน/วินัย
• ตัวอย่างการกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

วิธีการเรียนรู้ : การบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการฝึกปฏิบัติ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจ
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ไม่เกิน 40 คน
ระยะเวลาการเรียนรู้ : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร ธนุเดช ธานี
ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ปี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรธุรกิจชั้นนำ


รับจัดอบรมสัมมนาในองค์กร ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 
---------------------------------------------------------------------
   ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม    


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------