หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหนือชั้น Efficiency Report and Action Plan
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
Written by อ.ธนุเดช   
หลักสูตร เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหนือชั้น
(Efficiency Report and Action Plan Technique)

บันไดขั้นแรกของกระบวนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรหรือผู้บริหารกำหนดไว้ นั่นก็คือ การวางแผนงาน และการวางแผนงานเองก็มีทั้งการวางแผนกลยุทธ์กับการวางแผนปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกระดับต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรซึ่งเปรียบเสมือนเรือที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรให้ไปให้ถึงฝั่งที่เป็นเป้าหมายได้

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ในการเรียนรู้เทคนิคในการวางแผนและรายงานผลการดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ได้รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนการปฏิบัติงาน
2. สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เรียนรู้สูตรกึ่งสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในองค์กรทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
4. สร้างเครือข่ายในการเป็นผู้ให้ในการแบ่งปันการเรียนรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ

หัวข้อการเรียนรู้ :
Module 1 : ภาพรวมของการบริหารกลยุทธ์
• ความหมาย ประเภท และความสำคัญของแผนงาน
• ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
Module 2 : การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
• กระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA
• กุญแจทอง 3 ดอกของการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
• การกำหนดเป้าหมาย (Target) และตัวชี้วัด (Measurement)
Module 3 : การตรวจติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน
• เทคนิคการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
• การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
• สิ่งที่ผู้บริหารต้องการทราบจากรายงานผลการดำเนินงาน
• การนำเสนอรายงานอย่างมีระดับ

ระยะเวลาการเรียนรู้ : 1 วัน เวลา 09.00-06.00 น.
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, หัวหน้างานทุกระดับ, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการวางแผน และผู้ที่สนใจ

วิทยากร ธนุเดช ธานี
ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ปี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรธุรกิจชั้นนำ---------------------------------------------------------------------
   ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

---------------------------------------------------------------------
      ขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
       แจ้งชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
       หลักสูตร ...
       วิทยากร ...
       จำนวนผู้เข้าอบรม ...
       จังหวัดที่จัดอบรม ...

       อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม     


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------