หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร Efficiency Job Description เทคนิคการจัดทำ JD ฉบับบริหาร 3 มิติ
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
Written by อ.ธนุเดช   
หลักสูตร เทคนิคในการจัดทำ JD ฉบับบริหาร 3 มิติ 
(Efficiency JD)

หลักการและเหตุผล :
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ผู้บริหารทุกองค์กรธุรกิจให้ความสำคัญ นั่นก็คือ Job Description (JD) แต่หลายองค์กรมีอุปสรรคในการจัดทำ JD เพื่อใช้ในการบริหาร เช่น องค์กรขนาดเล็กยังไม่เคยมี JD มาก่อนไม่รู้จะเริ่มจัดทำ JD อย่างไร ? มีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่ได้กำหนดความสามารถ (Competency) ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO9001:2008 ไม่รู้จะนำเอา JD ไปประเมินผลการปฏิบัติได้อย่างไร? JD ฉบับบริหารที่ดีต้องมีการกำหนดความสามารถประจำตำแหน่ง (Job Competency) ที่คาดหวังที่จะทำให้งานที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จ และบอกได้ว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในงาน (Job KPI) หลักสูตรนี้ได้รับการจึงออกแบบนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกว่า 20 ปี เพื่อให้ JD ไม่ใช่แค่เพียงกระดาษ แต่เป็น JD ฉบับบริหารงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. นำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดทำ JD ในองค์กรของตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางการ Audit ของ ISO 9001:2008
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ JD สมัยใหม่ที่มี Competency และ KPIเป็นแนวทางในการกำหนด Functional competency และ Leadership competency ของแต่ละตำแหน่งงาน ในการพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน
3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อกับให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและองค์กร
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแบบฟอร์ม JD ให้มี Competency และ KPI ของตำแหน่งงานในองค์กรได้

เนื้อหาของการเรียนรู้ :
1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับใบกำหนดหน้าที่งาน Job Description
2. การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (JD) ฉบับบริหาร 3 มิติ
มิติที่ 1 : การจัดทำ JD ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9001:2008
- Workshop : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และเขียน JD ที่มี Competency ของตำแหน่งงาน เพื่อนำไปใช้งานจริง
มิติที่ 2 : การนำ JD ไปเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาและฝึกอบรม
มิติที่ 3 : การนำ JD ไปเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการเรียนรู้ : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : QMR ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และผู้สนใจ
วิธีการสัมมนา :
การบรรยาย การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมอง (Brain Strom) และการนำเสนอกลุ่มย่อย Case Study / ฝึกปฏิบัติในการจัดทำ JD ฉบับบริหาร

วิทยากร ธนุเดช ธานี
ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ปี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรธุรกิจชั้นนำ
---------------------------------------------------------------------
      ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

---------------------------------------------------------------------
       ขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
       แจ้งชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
       หลักสูตร ...
       วิทยากร ...
       จำนวนผู้เข้าอบรม ...
       จังหวัดที่จัดอบรม ...

      อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม     


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------