หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management By Objective – MBO)
วิธีการอบรม - บรรยาย - อภิปรายกลุ่ม - Workshop
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากร อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์


มีคำกล่าวว่า “If you don’t know where you are going you may end up no where”
การประกอบธุรกิจก็เช่นกัน องค์กรต้องมีความชัดเจนว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไร (Organization’s Objective) และต้องสื่อสารให้คนในองค์กรได้ทราบ เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน (Department Objective)ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง นอกจากนี้องค์กรต้องตระหนักถึงการวัดผลสำเร็จของการนำแผนงานไปปฏิบัติ (Measurement) มิเช่นนั้นองค์กรจะไม่สามารถทราบว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ดังนั้นการนำตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator - KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงานจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรวัดและประเมินผลความ สำเร็จของการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญของการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management By Objective – MBO)

วัตถุประสงค์การอบรม
- สามารถกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารงานในระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับระดับองค์กร
- สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ (Critical Success Factor - CSF) ทั้งระดับองค์กร และระดับหน่วยงานได้อย่างครอบคลุมในทิศทางที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- สามารถกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(KPI) ได้อย่างเหมาะสม และนำไปใช้วัดผลการปฏิบัติงานได้จริง
- นำการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงงาน

หัวข้อการอบรม
- หลักการ และความสำคัญของการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Principle of MBO)
- การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดี (SMART Objective)
- การระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร (Identifying Critical Success Factor)
- การสร้างดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Establishing Key Performance Indicator)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ PDCA

--
ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่
EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------