หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
หลักสูตร Balanced Scorecard & KPI : Tool for Performance management
วิธีการอบรม - บรรยาย - อภิปรายกลุ่ม - Workshop - นำเสนอผลงานกลุ่ม
ระยะเวลาอบรม 2 วัน (09.00 – 16.00 น.)


วิทยากร อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลื่นไหล ไร้ทิศทาง ทำให้องค์การธุรกิจต้องเผชิญกับตัวแปรจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและสามารถก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อความสำเร็จขององค์การได้ตลอดเวลา เมื่อสภาพความเป็นจริงปรากฏเช่นนี้องค์การที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้ และถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของผู้มีส่วนรับผิดชอบองค์การและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่จะร่วมประสานความเป็นหนึ่งเดียวในการกำหนดภารกิจ วิธีปฏิบัติงาน และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุร่วมกัน

Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicator (KPI)
ถือเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ และได้รับการกล่าวถึงอย่างมากว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติที่เอื้อต่อความสำเร็จขององค์การได้แก่ มิติด้านการเงิน (Financial) ลูกค้า (Customer) กระบวนการปฏิบัติงานภายใน (Internal Business Process) การเรียนรู้และการเจริญเติบโตของพนักงาน (Learning and Growth) หากนำ 4 มิติ มาใช้ในการบริหารงานได้อย่างสมดุลย์จะส่งผลให้องค์การมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

วัตถุประสงค์
ของการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้ทราบถึงเทคนิคในการวิเคราะห์องค์การและนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจหลัก (Mission) และแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategic Plan) โดยนำ Balanced Scorecard และ KPI มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจและบรรลุเป้าหมายขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หัวข้อการสัมมนา
วันที่หนึ่ง
   - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย SWOT และ 7s Model
   - การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ขององค์การ
   - การกำหนดเป้าหมายโดยใช้หลัก SMART
   - Balanced Scorecard (BSC) : เครื่องมือสำหรับบริหารและจัดการ
   - 4 มิติของ BSC - ประโยชน์ของการนำ BSC ไปปฏิบัติ
   - Workshop

วันที่สอง
  - การระบุปัจจัยความสำเร็จ (Critical Success Factor) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
  - การสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator - KPI) ในแต่ละมิติของ BSC
  - การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement)
  - การวางแผนในการนำ BSC และ KPI ไปปฏิบัติ
  - ปัญหา และอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับ BSC และ KPI พร้อมแนวทางแก้ไข
  - Workshop

วิธีการอบรม - บรรยาย - อภิปรายกลุ่ม - Workshop - นำเสนอผลงานกลุ่ม


--
ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่
EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------