หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ HR For Non HR
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ HR For Non HR
สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน


วิทยากร ดร. อภิชัย  ศรีเมือง

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานองค์กรยุคใหม่  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีสมรรถนะสูง  มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนทั้งกลยุทธ์ โครงสร้างและกระบวนการทำงาน และ ต้องโน้มนำความคิดของบุคลากรให้เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

ผู้บริหารองค์กร หรือหัวหน้าในสายงานจะต้องมีบทบาทในการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน  โดยบทบาทหลักคือจะต้องคิดสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานสูง มีแรงจูงใจในการทำงานที่ดี ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างขวัญกำลังใจ และบรรยากาศในการทำงานให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำ (Leader)   ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน จะต้องมีแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ของการบริหาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Strategic Human Resource Management)  อีกทั้งมีความเข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บังเกิดผล

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้มีภาวะความเป็นผู้นำหน่วยงานที่มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการบุคลากร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ซึ่งมีจุดเน้นในด้านกลยุทธ์ และการใช้เทคนิคเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ ทางด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้


หัวข้อการฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร
2. บทบาทในหน้าที่ของผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในการบริหารจัดการบุคลากร
3. ภาวะผู้นำ (Leadership) กับการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน
4. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. บทบาทของผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานจะต้องใช้
7. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8. กลยุทธ์การบริหารผลงาน
9. กลยุทธ์การบริหารขีดสมรรถนะ
10. กลยุทธ์การบริหารดาวเด่นในองค์กร 
11. กลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์

วิธีการฝึกอบรม
- การบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกหัดการวิเคราะห์และใช้เทคนิคเครื่องมือต่างๆ
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และการนำเสนอผลการประชุมระดมความคิด
- การอภิปรายและซักถาม
- กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรชั้นนำ
- เกมส์ประกอบการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสายงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่

EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------