หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อการพัฒนาองค์กร
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

หลักสูตร การศึกษาวิเคราะห์ SWOT  Analysis เพื่อการพัฒนาองค์กร
ระยะเวลาในการฝึกอบรม1 วัน  (6ชั่วโมง)
วิทยากร ดร. อภิชัย  ศรีเมือง

หลักการเหตุผล
“หากรู้เขาและรู้เรา ให้รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง”  เป็นหนึ่งประเด็นกลยุทธ์ด้านการศึกของจีนในสมัยโบราณ กล่าวไว้เพื่อแสดงถึงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและคู่แข่งขัน ที่จะนำมาซึ่งการกำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการสร้างความสำเร็จในการบริหารดำเนินงาน ใดๆได้ตามประสงค์


การศึกษาวิเคราะห์องค์กร หน่วยงานหรือของตัวบุคคล เพื่อทบทวนจุดอ่อน (Weakness)  จุดแข็ง (Strengths)  โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ในการทำงานหรือเรียกสั้นๆว่า SWOT  Analysis เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขององค์กร หน่วยงาน หรือระดับบุคคล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรได้หลากหลาย เช่นการกำหนดกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือขั้นต้นในการทำ Five Force สำหรับการปรับปรุงองค์กร ใช้การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือกระทั่งการศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นการศึกษาเพื่อทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นปัญหาหรือโอกาสที่เราต้องแก้ไขปรับปรุง  ทั้งนี้ SWOT  Analysis เป็นการระดมความคิดของคนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน  ในหลายๆ มุมมอง ที่จะช่วยในการกำหนดปัญหา กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ และวางแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ SWOT  Analysis และวิธีการนำไปใช้ประโยชน์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฎิบัติงานการศึกษาวิเคราะห์ SWOT  Analysis  จากประเด็นที่เป็นอยู่ขององค์การ หน่วยงานและบุคคล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารหรือระดับหัวหน้างาน สำหรับจัดทำ SWOT ขององค์การหรือ หน่วยงาน หรือระดับพนักงานทั่วไป (หากเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับทำ SWOT เพื่อปรับปรุงตนเอง)

หัวข้อการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาวิเคราะห์ SWOT  Analysis เพื่อการพัฒนาองค์กร
1. ความหมาย และความสำคัญของ SWOT  Analysis
2. การนำไป  SWOT  Analysis ใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาองค์กรและบุคคล
3. ประเด็นในการพิจารณาในการศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาด้าน
- จุดอ่อน (Weakness)
- จุดแข็ง (Strengths)
- โอกาส (Opportunities)
- อุปสรรค (Threats)
4. กรณีศึกษาการทำ SWOT  Analysis ขององค์กรต่างๆ
5. เทคนิคการระดมสมองและข้อพิจารณาในการจัดทำ SWOT  Analysis
6. การประชุมเชิงปฎิบัติการ SWOT  Analysis จากประเด็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์การ หน่วยงานหรือบุคคล
7. หลักการกำหนดกลยุทธ์หรือวางแนวการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่างๆ จากผลการศึกษาของ  SWOT  Analysis

วิธีการฝึกอบรม
1. การบรรยาย
2. กรณีศึกษา
3. แบบฝึกหัดทดสอบการวิเคราะห์
4. การประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำ SWOT ขององค์การ หน่วยงานหรือบุคคลและนำเสนอผลการศึกษา
 5. การวิจารณ์และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุง ศึกษาเพิ่มเติมในผลการวิเคราะห์

การประเมินผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดทำ SWOT  Analysis ได้
2. มีเอกสารผลการจัดทำ SWOT  Analysis หลังจากการสัมมนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่

EasyRoad Training
k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------