หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

Inhouse Training จัดอบรมภายในองค์กร
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ” (Grooming & Personality Development Workshop)
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ติดต่อจัดอบรมได้ที่ EasyRoad Training คุณสุนทรีย์ โทร: 089-107-0304 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
วัตถุประสงค์


1. เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีจนสามารถฝึกฝน
พัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพดี และมีความก้าวหน้าในเป็นหัวหน้างานที่ดีให้กับลูกน้องและบุคลากรขององค์กร
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลกำไร สูงสุดจากการประกอบธุรกิจ

หัวข้อการอบรม:


• นานาทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
• ธาตุแท้ของบุคลิกภาพ
• ประเภทของบุคลิกภาพ
• แบบทดสอบบุคลิกภาพ
• เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
• การพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถ
• การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)                                                           (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.พัชรี แช่มช้อย)

 

ีีรูปภาพวิทยากร
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ประสบการณ์การบรรยาย ทั้งภาครัฐบาล บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา
เช่น การบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลศรีวิชัย,โรงพยาบาลวชิระ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทในเครืออีจีวี, บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ    ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
    EasyRoad Training k.สุนทรีย์  วงษ์จันทร์
    สายด่วนโทร. 089-107-0304
    อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
............................................................................................................
   แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    บริษัท ...
    ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
    หลักสูตร ...
    วิทยากร ...
    จำนวนผู้เข้าอบรม ...
    จังหวัดที่จัดอบรม ...
    อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม
 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------