หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

จริยธรรมของผู้นำ สำคัญที่สุดคือข้อใด..?
?? ทำกันขนาดว่า ส่งคนเข้าอบรมแล้วได้ส่วนแบ่ง 10% เข้ากระเป๋าตัวเอง..มันทำอะไรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไปหมด ..?
คุณระเบียบ เรียบร้อย ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเปรยให้ผมฟังถึงพฤติกรรมของผู้จัดการฝ่ายบุคคลบางคนที่มีพฤติกรรมทำมาหากินกับบรัษัทจัดฝึกอบรมบางบริษัท

เรื่องมีอยู่ว่า...มีอดีตผู้บริหารงานบุคคลท่านหนึ่ง
เปิดบริษัทจัดฝึกอบรมที่เกี่ยว กับการบริหารงานบุคคลหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจูงใจว่าบริษัทใดส่งคนเข้าอบรมกับบริษัทตน หรือ บริษัทใดเชิญบริษัทตนเข้าไปจัดฝึกอบรมภายในจะคืนผลกำไรให้ฝ่ายบุคคลบริษัทนั้น 10% ของยอดเงินค่าฝึกอบรมที่บริษัทนั้นต้องจ่าย หรือ ถ้ามีการแนะนำต่อก็จะได้อีก 5% ผู้จัดการฝ่ายุคคลหลายโรงงานก็ได้รับส่วนแบ่งดังกล่าวกันไปแล้วหลายรายและเริ่มมีการชักชวน มีจับกลุ่มกันเพื่อจัดอบรม ส่งคนเข้าอบรม แบ่งปันผลประโยชน์ก้อนนี้กันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไม่เป็นความลับอีกต่อไป ทำให้ฝ่ายบุคคลที่อยู่ในศีลธรรม จรรยาบรรณที่ดีถูกดูหมิ่น ไม่น่าเชื่อถือ เสียภาพพจน์ เกิดความเสียหายในวงการบริหารงานบุคคลอย่างกว้าง..ท่านผู้จัดการบุคคลท่านนี้จึงมาเล่าให้ผมฟัง เพื่อหาทางยุติพฤติกรรมเลวทรามนี้และซักล้างภาพพจน์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กลับคืนมา...

ท่านทั้งหลายครับ..ผมขอพูดคำหนักๆไว้ก่อนว่าเรื่องการทุจริต คอรับชั่นในองค์กรนั้น ฝ่ายบุคคลควรจะเป็นคนแรก จนเป็นคนสุดท้ายที่ยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรมในการบริหารงาน?หากฝ่ายบุคคลมาทำซะเองเช่นนี้แล้ว จะหวังพึ่งใครในองค์กรได้อีก

เหตุวิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกวันนี้ มันเริ่มตั้งแต่การ เอาวิชาหน้าที่พลเมืองและวิชาศีลธรรมออกจากหลักสูตรการศึกษาไทย ทำให้จิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดี และจิตสำนึกด้านศีลธรรมลดลงไปมาก..ยิ่งในระยะหลังๆ สังคมไทยที่เคยเคารพ นับถือ คนดีมีศีลธรรม ถูกเปลี่ยนมาเคารพ บูชาคนที่มีเงินแทน ยิ่งทำจิตสำนึกด้านศีลธรรมของคนไทยเสื่อมทรามลงไปอีก คนที่มีเงินอยากได้อะไรก็ ? ใช้เงินทำงาน ? แทน อยากเป็น ส.. ก็ใช้เงินทำงานผ่านหัวคะแนน อยากเป็นรัฐมนตรีก็ให้เงินทำงานเป็นทุนให้พรรค อยากเป็นนายกก็ให้เงินทำงานชวน ส..มาเข้าพรรคมาก ๆ อยากให้ประชาชนคลั่งไคล้ หลงไหล ก็ให้เงินทำงานแจกดะไปหมด จะเห็นว่ามีการ ? ใช้เงินทำงานทุกขั้นตอน ? ไม่เคยมีใครใช้ศีลธรรม ความดีงามใด ๆ เลย เมื่อผู้บริหารระดับชาติมีพฤติรรม ? ใช้เงินทำงาน ? แทนเช่นนี้ พฤติกรรมนี้ก็ระบาดออกไปทั่วทุกวงการ

ในวงการธุรกิจนั้น การ ? ใช้เงินทำงาน ? ทำกันมานานแล้ว และเป็นต้นฉบับของแท้และดั้งเดิมด้วย ..พฤติกรรมการใช้เงินทำงานในบริษัทเอกชนนั้นจะถูกจับตายอยู่ที่ฝ่ายขาย กับ ฝ่ายจัดซื้อเป็นหลัก เพราะเป็นฝ่ายรับเงิน ? จ่ายเงินโดยตรง...นึกไม่ถึงว่า พฤติกรรม ? ใช้เงินทำงาน ? นี้จะลุกลามเข้ามาถึงฝ่ายบุคคลกับเขาด้วย ..อันฝ่ายบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้คุมกฎของสำนัก ในเมื่อผู้คุมกฎของสำนักรับเงิน รับส่วยเสียเองแล้ว สำนักที่ว่าจะไปเหลืออะไรละครับ

 • วัดเส้าหลิน พังพินาศเพราะหลวงจีนบางคนเห็นแก่เงิน เห็นแก่อำนาจ

 • กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ก็เพราะพระยาจักรีเห็นแก่เงิน

 • ธนาคารใหญ่ของไทยแห่งหนึ่งที่พังไป เพราะผู้บริหารเห็นแก่เงิน

พฤติกรรมที่เห็นแก่เงิน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเช่นนี้ได้ทำลายสิ่งที่มีค่า ทำลายสังคมส่วนรวมไปมากต่อมากแล้ว..หากเรายังไม่มีสติ ไม่หยุดพฤติกรรมเลวร้ายนี้หรือยังหลงไหล ผสมโรงเข้าไปอีก..สังคมไทยเราก็จะไม่เหลือสิ่งดีงามไว้ให้ลูกหลานของเราอีกต่อไป

กลับมาที่คำปรึกษาของท่านผู้จัดการฝ่ายบุคคลท่านนี้ต่อครับว่า..จริยธรรมที่สำคัญที่สุดของผู้นำคืออะไร..??? ในวงการธุรกิจกระแสเรื่อง ? จริธรรมทางการบริหาร ? กำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ความรู้กับพนักงานให้มีจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่ได้มาโดยไม่ชอบ..ซึ่งหลักจริยธรรมทางการบริหารข้างต้นนี้ ตรงกับสิ่งที่ผมจะแนะนำพวกเราชาวบุคคล ชาวสหภาพแรงงานและท่านผู้อ่านทุกว่า..จริยธรรมที่สำคัญที่สุดของผู้นำนั้น คือ ..ความซื่อสัตย์ สุจริต ครับ

คนเราถ้าขาดซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริตแล้วไซร้ คนนั้นไม่ใช่คนดี คนนั้นไม่ควรมีชีวิตอยู่เป็นคนต่อไป

 • เป็นทหารก็อาจจะคิดคด ทรยศต่อชาติบ้านเมือง

 • เป็นพ่อค้า นักธุรกิจก็คิดคดต่อคู่ค้า ต่อลูกค้า

 • เป็นนักการเมืองก็คิดคด ทรยศต่อประชาชน

 • เป็นพระสงค์องค์เจ้าก็คิดคดทรยศต่อพระศาสนา

 • เป็นพนักงานก็คิดคด ทรยศต่อนายจ้าง

 • เป็นนายจ้างก็คิดคด ทรยศต่อลูกจ้าง

สรุปว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์ สุจริตอยู่ตรงไหน ตรงนั้นก็นับวันล่มจมนั่นเอง?องค์กรใด ประเทศใด ที่รู้ว่ามีคนแบบนี้อยู่ก็จงเร่งกำจัดโดยเร็วเถิด...ก่อนที่มันจะกัดกินองค์กรตาย

ท่านทั้งหลายครับ การทำเลว ทำชั่วนั้น

 • แม้คนอื่นไม่เห็น แต่ตัวเองย่อมรู้ ย่อมเห็นอยู่เต็มอก ..

 • แม้ไม่มีคนอื่นมองเห็นเป็นพยาน แต่สวรรค์มีตา ฟ้าเป็นพยานได้

 • เมื่อชีวิตของสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามผลของการกระทำ ผู้ปลูกข้าวย่อมได้เมล็ดข้าวฉันใด ผู้กระทำความเลว ย่อมได้รับผลเลวฉันนั้น

 • แม้จะไม่ได้ใช้กรรมในชาตินี้ เทวทูตก็บันทึกความเลวของท่านไว้แล้ว กำลังรอให้ท่านชำระคืนในชาติหน้า

ที่สำคัญชาติหน้านั้นเร็วกว่าจรวดด้วยครับ..
? มีคนกำลังชดใช้กรรมเลวให้เห็นอยู่ทุกวัน "
แล้วท่านทั้งหลายที่กำลังทุจริต คอรับชั่นกันอยู่ จะไม่กลัวเกรงกันบ้างหรือครับ?


?ไอ้พวกนี้ลงมาเมื่อไหร่ จะเอาสามง่ามแทงตูดซะให้เข็ด..

 

ด้วยความปรารถนาดี จาก สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------