หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

เรื่องอะไร...? ที่พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้
เชื่อว่าทุกองค์กรมีหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ บางทีอาจเรียกว่า หลักสูตรปฐมนิเทศ, Orientation Program, New Employee Program ฯลฯ จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ละองค์กร แต่ความหมายสำคัญ คือ เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานที่เข้างานใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานรู้จักองค์กรมากขึ้น สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ง่ายและเร็วมากขึ้น พร้อมที่จะทำงานให้กับองค์กร
 
บางองค์กรอาจกำหนดโครงสร้างหลักสูตรไว้ชัดเจน ทั้งหัวข้อการสอนและผู้รับผิดชอบที่แน่นอน วิธีการนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นได้ความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เข้าใจเรื่องราวขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากองค์กรไม่ได้มีการจัดการอบรมสำหรับพนักงานใหม่ที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว คือ ค่อยๆ ให้พนักงานเรียนรู้เอง ซึมซับเอง ไม่มีการกำหนดหัวข้อที่ชัดเจน ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ อารมณ์ ทัศนคติของผู้สอนแต่ละคนที่มีไม่เท่ากัน เป็นการเสี่ยงให้พนักงานใหม่ที่เราอุตส่าห์คัดเลือกมาจากผู้สมัครเป็นสิบๆ ร้อยๆ คน ต้องเผชิญกับ โลกใหม่ในองค์กรของเราเองอย่างโดดเดี่ยว ทั้งๆ ที่เป็นหลักสูตรแรกที่จะสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าอบรมแท้ๆ
 
ตอนนี้ HR มือใหม่คงอยากทราบถึงสิ่งที่ควรกำหนดให้พนักงานใหม่เรียนรู้เพื่อสร้างความประทับใจแบบรักแรกพบกันแล้วนะครับ แบ่งออกเป็น 6 เรื่องดังนี้
 
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร หรือความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ ที่พนักงานได้รับ
เช่น ประวัติองค์กร การกรอกเอกสารเข้างาน หรือแบบฟอร์มต่างๆต่างๆ เงินเดือนและสวัสดิการ การคำนวณค่าล่วงเวลา กฎระเบียบและวินัย สิทธิ์การลา ระยะเวลาการทดลองงาน รถรับส่ง ที่จอดรถ เวลาทำงาน เวลาพัก การเข้ากะ ฯลฯ เป็นต้น
 
เรื่องที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน หรือระบบที่องค์กรได้รับการรับรอง
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบหรือมาตรฐานของแต่ละองค์กรที่ได้รับการรับรอง เช่น องค์กรได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 ซึ่งมีข้อกำหนดในการอบรมพนักงานในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
เรื่องที่ 3 ความรู้ที่กฎหมายกำหนด
เช่น เรื่องการอบรมลูกจ้างตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างทุกคน เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นสำหรับสถานประกอบกิจการทุกแห่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดเนื่องจากการทำงาน และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเกิดการเจ็บป่วยจากโรคจากการทำงาน เป็นต้น
 
เรื่องที่ 4 Basic Technical Skill
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหลายองค์กรได้ให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานความรู้เรื่อง Basic Technical Skill ให้กับพนักงานใหม่ก่อนส่งพนักงานให้หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ช่วยให้หน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องเสียเวลาในการปูความรู้พื้นฐานทางเทคนิคให้พนักงานใหม่ สามารถสอนงานหน้างาน (OJT) ให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน(Process) ได้เลย (หากมีโอกาสจะมาเล่าถึงการกำหนด หัวข้อ Basic Technical Skill ให้ฟังนะครับ)
 
เรื่องที่ 5 ความรู้ หรือสิ่งที่องค์กรต้องการเน้นย้ำ
เช่น บางองค์กรเน้นเรื่องวินัยในการทำงานมากเพราะถือว่าเป็นพื้นฐานในการทำงานที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ หรือเรื่องปัญหาคุณภาพที่ต้องการเน้นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกรักษามาตรฐานและคุณภาพในงานของตน หากมีสิ่งที่องค์กรต้องการเน้นย้ำก็ควรแยกประเด็นออกมาเพื่ออบรมให้พนักงานทราบ และตระหนักอย่างชัดเจน
 
เรื่องที่ 6 ปัจจัยที่จะทำให้ผ่านทดลองงาน
เรื่องนี้หลายคนอาจแย้งในว่าทำไมเราต้องสอนให้พนักงานใหม่ทราบถึงปัจจัยที่จะทำให้ผ่านทดลองงานด้วย ในเมื่อหากพนักงานทำตัวไม่ดีก็ไม่ควรผ่านทดลองงานอยู่แล้ว เรื่องนี้ผมเห็นด้วยครับ แต่ที่ต้องอบรมกันในเรื่องนี้เพราะว่า เด็กใหม่ๆ ใสๆ ที่เพิ่งจบกันมาในยุคนี้ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง จะให้ยอมรับกฎกติกาอะไรง่ายๆ ก็ไม่ได้ ต้องมีคำถามว่าทำไม ทำไม ทำไม อย่างที่หลายคนคงได้เจอ องค์กรจำเป็นต้องชี้แจงว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เค้าผ่าน หรือ ไม่ผ่านทดลองงาน เพื่อเป็นโอกาสในการอธิบายที่มาของแต่ละปัจจัย และเพื่อเป็นการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยไม่ตั้งใจของพนักงานใหม่ ซึ่งเชื่อว่าระยะเวลาการทดลองงาน 3-6 เดือน น่าจะเพียงพอสำหรับหัวหน้างานในการพิจารณาว่าใครสมควรได้ไปต่อ (ขนาดชี้แจงขนาดนี้แล้วยังทำผิดก็คงต้องโบกมือลาครับ)
 
การอบรมทั้ง 6 เรื่องนี้ อย่างน้อยต้องให้เวลา 3-5 วัน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ค่อยๆ เรียนรู้ก่อนส่งพนักงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งหากสามารถจัดสรรเวลาให้เหมาะสมได้ หน่วยงานจะได้ไม่เสียเวลาสอนเรื่องพื้นฐานกับพนักงานใหม่อีก สามารถสอนการทำงานในหน้างาน (OJT) ได้เลย Win-Win ทั้ง HR พนักงานใหม่ และหน่วยงานต้นสังกัดครับ
 
ผู้เขียน
วัชรพงษ์ สุนัติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Certified Trainer: Trainers’ Training Course on Management Training Program (MTP) โดย The Japan Industrial Training (JITA) และ The Oversea Human Resource and Development Association (HIDA), Japan
 

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------