หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

HR กับบทบาท Technical knowledge facilitator
เมื่อตอนที่ผมเขียนถึงเรื่อง เรื่องอะไรที่พนักงานใหม่ต้องรู้ ผมได้กล่าวถึง ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคนิคที่ควรสอนให้พนักงานใหม่ทุกคน
แต่คำถามก็คือ ควรกำหนดหลักสูตรทางด้านเทคนิคอย่างไร ผมขออธิบายแนวทางวิธีการหนึ่งที่จะนำทาง HR ทุกท่านได้ดังนี้ครับ

 
เรื่องความรู้ทางด้านเทคนิคเป็นสิ่งที่เรามักไม่ค่อยสนใจ หรือ สนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะความรู้ทางเทคนิคมักเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง วิศวกรรม หรือเป็นเรื่องเฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับธุรกิจ เช่น โรงงานผลิตยา อาจต้องมีความรู้ทางด้านเคมี, โรงงานผลิตอาหารต้องมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การอาหาร HR จึงมักปล่อยให้เป็นหน้าที่เฉพาะของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องหาความรู้กันเอง หรือช่วยหาหลักสูตรภายนอก เชิญอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายบ้างเป็นครั้งคราว แต่จะดีกว่าไหมที่ HR จะสามารถดูแลหลักสูตรทางด้านเทคนิคได้ด้วยโดยมีแนวทางง่ายๆ ดังนี้
 
1. รวมตัวผู้รู้ โดยแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิค โดยหาผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านเทคนิคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นคณะทำงานอาจเป็นวิศวกร ผู้ชำนาญการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ให้ความเห็นพร้อมทั้งร่างหลักสูตร
2. แต่ละหน่วยงานระดมสมองเรื่องความรู้ทางด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับองค์กรให้ได้มากที่สุด
3. จัดกลุ่มหลักสูตร โดยพิจารณาว่าหลักสูตรใดเป็นหลักสูตรที่แต่ละหน่วยงานสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ (Common) หลักสูตรใดเป็นหลักสูตรเฉพาะหน่วยงาน (Specific)  และแต่ละหลักสูตรเป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานในระดับใด
4. กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร เช่น ขอบเขตเนื้อหา ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการสอน เป็นต้น
5. จัดทำ Technical Training Matrix เพื่อให้เห็นภาพรวม และง่ายต่อการติดตามควบคุมการอบรมทางด้านเทคนิค ดังตัวอย่าง
 
 
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาจแบ่งย่อยหลักสูตรทางด้าน Common หรือ Specific ลงไปในรายละเอียดดังตาราง
 
6. จัดอบรม อาจเลือกหลักสูตรที่เป็น Common Technical Knowledge ไปรวมกับการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานใหม่ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคนิค และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7. ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร โดยคณะทำงานที่เราตั้งขึ้นมาข้างต้น เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กรอยู่เสมอ
 
ความรู้ที่มีความเฉพาะทางมากๆ แต่ละหน่วยงานอาจจำเป็นต้องดูแลและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
โดยอาจประสานงานกับ HR ให้ส่งไปฝึกอบรมภายนอก หรือสรรหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เป็นกรณีๆ ไป
 
จากแนวทางคร่าวๆ ดังกล่าว น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ HR มองเห็นรูปแบบการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิค
ซึ่ง HR ทำหน้าที่เป็น Facilitator คอยผลักดันและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อว่าต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้บริหารแน่นอนครับ
 
 
 
ผู้เขียน
วัชรพงษ์ สุนัติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Certified Trainer: Trainers’ Training Course on Management Training Program (MTP) โดย The Japan Industrial Training (JITA) และ The Oversea Human Resource and Development Association (HIDA), Osaka, Japan 2011
 
 

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------