หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

Smile?มงคลชีวิตสำหรับ..พนักงานยอดเยี่ยม Smile

จริยธรรมการครองตน
1. รับผิดชอบต่อตนเอง
2. มองโลกในแง่ดี
3. ควบคุมอารมณ์ได้ดี
4. มีน้ำใจช่วยเหลือคน
5. ยอมรับความแตกต่าง
6. รู้คุณค่าของคน
7. ไม่เห็นแก่ได้
8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
9. มีความน่าเชื่อถือ
10. มีความพยายาม
11. มีความอดทน อดกลั้น
12. คบหากัลยาณมิตร
13. มีความมุ่งมั่น
14. มีคุณธรรม


หลักการครองงาน
1. รู้จริงในงาน PQCDSME ที่รับผิดชอบ
2. คิด วางแผน ให้รอบคอบก่อนทำ
3. สอนงาน สื่อสารให้ชัดเจน
4. เกาะติด ควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง
5. แก้ปัญหาถูกจุด รวดเร็ว ทันการณ์
6. ยึดหลักการมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม
7. ปรับปรุง พัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง
8. ให้รู้สึกรัก เสียดายเหมือนเป็นเจ้าของ

หลักการครองคน
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. จิตให้แบ่งปัน
3. ผูกพันญาติมิตร
4. ผูกจิตใจมั่น
5.ให้ความสำคัญ
6. อารมณ์ขันเนืองนิตย์
7. วจีจับจิต
8. รู้คิดก่อนเอ่ย
9. ถือเคยเป็นครู
10. ไม่รู้ไต่ถาม
11. ช่วยเหลือทุกยาม
12. ไม่ประณามนินทา
13. ไม่พูดมุสา
14. พัฒนาจริงจัง
15. ไม่ชิงชังจนตาย
16. ทำงานให้สนุก
17. ลืมทุกข์ จำแต่ดี
18. มีใจเป็นธรรม
19. กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ
20. รู้ชอบ ชั่ว ดี

การทำงานเป็นทีม
1.สละอคติ ความเห็นแก่ตัว ออกไป
2.ตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด
3.สำนึกรู้ว่างานของตนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
4.มุ่งผลสำเร็จของส่วนรวมเป็นหลัก
5.ร่วมแรง ร่วมใจกันทำอย่างตั้งใจ
6.ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น
7.ความสำเร็จเป็นของทุกคน

ด้วยรักและความปรารถนาดี จาก : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------