หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

แนวโน้ม HR Outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวโน้ม HR Outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ในช่วงเวลานี้คงจะไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินศัพท์คำว่า  Outsourcing  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการคอมพิวเตอร์ที่ล่าสุดทางธนาคารไทยพาณิชย์  ( หรือกสิกรไทย ไม่แน่ใจ ) ได้โอนงานด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปให้บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้ดำเนินการแทน    ซึ่งหมายถึงการที่ธนาคารไม่มีฝ่ายคอมพิวเตอร์ภายในธนาคาร  แต่ใช้บริการจากบริษัทไอบีเอ็ม  ที่เข้ามาให้บริการ เรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแก่ธนาคารนั่นเอง

การ  Outsourcing  เป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากในปัจจุบัน  องค์กรต่างๆ   ได้เริ่มมุ่งเน้นและทุ่มเททรัพยากรที่ภาระกิจหลักของตนเอง    ดังนั้นงานต่างๆ  ที่ไม่จำเป็นต้องบริหารเองจึงถูกส่งมอบให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาทำแทน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านสนับสนุนต่างๆ ภายในองค์กรเช่น  การทำความสะอาด  การขนส่ง  การจัดทำบัญชี  การดูแลระบบคอมพิวเตอร์   เป็นต้น   

 

ในส่วนของงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  สิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันดีในเรื่องการ Outsourcing  คือการรับจัดทำ PAYROLL ,  การรับสรรหาผู้สมัคร  ( Recruitment Agency )  ซึ่งหลายองค์กรก็ได้ใช้บริการอยู่เป็นประจำ  แต่ถ้าเราได้ติดตามแนวโน้มดังกล่าวมาเรื่อยๆ  เราจะพบว่าในต่างประเทศได้มีการ  Outsource  งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบกันแล้ว  ซึ่งท่านสามารถศึกษารูปแบบของบริการดังกล่าวได้จาก   http://www.outsourcing-hr.com/

สำหรับรูปแบบของการ  Outsourcing  งาน  HR  ณ  ปัจจุบัน ผู้เขียนสามารถสรุปรูปแบบได้ดังนี้

  1. 1.       การ  Outsource  งานเฉพาะด้านเช่น  การทำ  Payroll ,  การสรรหาพนักงานเฉพาะตำแหน่งที่หายาก  ( ยังคงมีเจ้าหน้าที่และผู้จัดการแผนกบุคคลทำงานประจำ  )
  2. 2.       การ  Outsource  งานธุรการ บุคคล  ทั้งหมดให้หน่วยงานภายนอก  โดยที่หน่วยงานที่รับ  Outsource  จะส่งพนักงานเข้ามาทำงานดังกล่าวให้ภายในบริษัทเป็นครั้งๆ  ไป  จะไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ บุคคล  ประจำฝ่ายบุคคล  แต่จะมีเฉพาะผู้จัดการแผนกบุคคล  )
  3. 3.       การ  Outsource  งานระดับกลยุทธ  HR  โดยหน่วยงานที่รับ  Outsource  จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดทำระบบและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนด้าน  HR  เป็นครั้งๆ  ไป  จะไม่มีผู้จัดการแผนกบุคคล  ประจำฝ่ายบุคคล แต่จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ประสานงาน )
  4. 4.       การ  Outsource  งานธุรการ บุคคล  ทั้งหมดให้หน่วยงานภายนอก  โดยที่หน่วยงานที่รับ  Outsource  จะเข้ามาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการต่างๆ  แบบออนไลน์ภายในบริษัท ( Intranet ) แก่พนักงานได้  เช่น  การลา  การขอเบิกสวัสดิการต่างๆ  จะไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ บุคคล  ประจำฝ่ายบุคคล  แต่จะมีเฉพาะผู้จัดการแผนกบุคคล  )
  5. 5.       การ  Outsource  งานธุรการ บุคคล  ทั้งหมดให้หน่วยงานภายนอก  โดยที่หน่วยงานที่รับ  Outsource  จะเข้ามาติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการต่างๆ  แบบออนไลน์  แต่ระบบคอมพิวเตอร์จะติดตั้งอยู่ที่หน่วยงานที่ให้บริการ  Outsource  (  เป็นการเชื่อมต่อผ่านเครื่อข่าย  Internet )  แก่พนักงานได้  เช่น  การลา  การขอเบิกสวัสดิการต่างๆ  จะไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ บุคคล  ประจำฝ่ายบุคคล  แต่จะมีเฉพาะผู้จัดการแผนกบุคคล  ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมสามมรถศึกษาได้จากบริการของบริษัท   Out – Smart    ที่  http://www.out-smart.com/OS_OurSolutions.htm

 

จะเห็นได้ว่าพัฒนาการและรูปแบบของการ Outsource  งานด้าน HR  ดังกล่าวข้างต้นจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทต่างๆ   ว่าต้องการ  outsource  แค่ไหน  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ  กระบวนการทำงานภายใน  ความพร้อมของบุคลากรของแต่ละองค์กร

 

จากแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น  หลายท่านที่ทำงานด้านบุคคลอาจจะเริ่มกังวลถึงอนาคตของงานที่ตนเองรับผิดชอบแล้วว่าจะเป็นอย่างไร  ซึ่งจากพัฒนาการที่เกิดขึ้นจริงๆ  จะเห็นว่างานของแผนกบุคคลที่เป็นงานธุรการต่างๆ  ที่ต้องใชเอกสาร  แบบฟอร์ม   เช่นการลา  การบันทึกเวลาทำงาน  การเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการ  เป็นต้น   จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่า  Web base  HRM  ซึ่งจะทำให้งานตรงนี้หายไป  คำถามคือแล้วพนักงานที่เคยทำงานตรงนี้จะทำอะไร  ซึ่งคำตอบก็ชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้ว  ก็คงเหมือนกับงานหน้าเคาเตอร์ของธนาคาร  ซึ่งปัจจุบันถูกทดแทนด้วยเครื่อง  ATM  นั่นเอง

สำหรับบทบาทของวิชาชีพ  HR  ที่จะต้องเปลี่ยนไป  อาจสรุปได้ดังนี้

  1. 1.       เจ้าหน้าที่บุคคลจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากงานบริหารกระบวนการต่างๆ  เป็นที่ปรึกษาภายในองค์กร  
  2. 2.       เจ้าหน้าที่บุคคลที่เคยทำงานประจำบริษัทต่างๆ  จะถูกย้ายไปทำงานให้กับบริษัทผู้ให้บริการ  Outsourcing  เนื่องจากเป็นผู้ที่รู้กระบวนการ  HR  ต่างๆ  ดีซึ่งสามารถนำไปใช้ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ด้าน  HR  ให้กับบริษัทต่างๆ  ได้
  3. 3.       ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องทำงานในระดับกลยุทธมากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารที่ต้องวางกลยุทธการบริหารทุนมนุษย์ให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร

 

โดยสรุปวิชาชีพการบริหารงานบุคคลในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องดูแลงานประจำต่างๆ  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในฐานะนักกลยุทธและที่ปรึกษา     นักบริหารงานบุคคลจะต้องเข้าใจธุรกิจ  การตลาด  การเงิน  จิตวิทยา  ติดตามข่าวสารรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   และเป็นนักพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค์กร ( Change Agent )  ที่เป็นที่ยอมรับของทุกคนในองค์กร   งานที่เคยอยู่บนแบบฟอร์มต่างๆ  จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี  Internet    ที่สามารถให้บริการต่างๆ  แก่พนักงานได้ภายในพริบตา   ซึงภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่นอนภายในระยะเวลา  4-5 ปีต่อจากนี้ไป    ดังนั้นคำถามที่ท้าทายต่ออนาคตของนักวิชาชีพ  HR  คือ    วันนี้ท่านเตรียมตัวพร้อมที่จะรับผิดชอบในบทบาทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือยัง

 

 
ที่มา : www.readypremium.com

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------