หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

"การสรรหาผู้สมัครงานจากสถาบันการศึกษา"
"การสรรหาผู้สมัครงานจากสถาบันการศึกษา"

 

ในหลายหน่วยงานโดยเฉพาะบริษัทที่ตั้งมานานแล้วและบริษัทญี่ปุ่น การรับสมัครงานมักจะเปิดรับนักศึกษาที่จบมาใหม่ เพราะผู้ที่จบใหม่ยังไม่มีระบบความเชื่ออะไรในการทำงาน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาบุคคลากรและการถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้คนหนุ่มสาวไฟแรงมาช่วยพัฒนาบริษัท สำหรับแนวทางการสรรหาผู้สมัครงานจากสถาบันการศึกษาหรือบางบริษัทอาจเรียกว่า Campus หรือ Scouting มีขั้นตอนดังนี้


1. สำรวจความต้องการรับพนักงานจากแต่ละหน่วยงานหรือพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยดูจากแผนธุรกิจในปีถัดไป เพื่อระบุออกมาเป็นจำนวนพนักงานที่ต้องการรับเพิ่มเติม รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่นอายุ เพศ สาขาการศึกษา ผลการศึกษา ที่พัก เป็นต้น
2. สรุปเป็นแผนการสรรหาประจำปี ทั้งนี้ควรทำให้เสร็จก่อนเดือนธันวาคมของปี เพราะจะได้มีเวลาในการติดต่อสถาบันการศึกษาก่อนที่จะสิ้นสุดปีการศึกษา
3. คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่จะเข้าไปเปิดรับสมัครพนักงาน ทั้งนี้ควรพิจารณาจากชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทเราที่จะสามารถสร้างความสนใจให้กับนักศึกษาได้
4. ติดต่อไปที่กองกิจการนักศึกษาของคณะที่เราสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะยินดีให้บริการเพราะเขาก็อยากจะให้นักศึกษาของเขามีงานทำ และแจ้งวันเวลาที่เราจะเข้าไปรับสมัคร ทั้งนี้ควรจัดทำประกาศรับสมัครงานให้น่าสนใจ และควรมีโปสเตอร์หรือเอกสารแนะนำบริษัทแนบไปด้วย
5. การเข้าไปรับสมัครควรจะจัดให้มีการสัมภาษณ์เบื้องต้นที่สถาบันการศึกษาเลย โดยทาง HR เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมับติเบื้องต้นเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับ เพื่อเชิญเข้าไปสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายกับหน่วยงานหลักที่บริษัทอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ถ้าเป็นไปได้อาจเชิญกรรมการจากหน่วยงานหลักไปร่วมสัมภาษณ์ที่สถาบันการศึกษาเลย ก็จะสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ทันที และไม่เป็นการเสียเวลา
6. ควรแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้นักศึกษาทราบโดยตรง ก่อนจบการศึกษาเพราะโดยทั่วไปเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษามักจะย้ายที่อยู่ ทำให้ติดต่อยาก

นอกจากแนวทางการสรรหาดังกล่าว ทางบริษัทอาจจัดให้มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันที่ต้องการและคัดเลือกเอาจากนักศึกษาฝึกงานที่มีศักยภาพสูง หรือบางบริษัทก็จัดให้มีโครงการแนะนำบริษัทโดยการเชิญสถาบันการศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมบริษัท เพื่อสร้างความสนใจให้นักศึกษา ก่อนที่จะเข้าไปเปิดรับสมัครงานที่สถาบัน ก็เป็นอีกวิธีการที่น่าสนใจ

 

 
ที่มา : www.readypremium.com

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------