หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

เทคนิคการเป็น หัวหน้างานในดวงใจของลูกน้อง
เทคนิคการเป็น หัวหน้างานในดวงใจของลูกน้อง
 

คำพูดนี้ เป็นคำพูดที่กลั่นมาจากหัวอกของคนเป็นลูกน้อง เพราะ หัวหน้างาน ถือได้ว่าเป็น บุคคลที่มีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการสร้างให้ลูกน้องมีแรงจูงใจในการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันหัวหน้าก็สามารถทำให้ลูกน้องเกิดความทุกข์ใจไม่มีใจที่จะมาทำงาน จึงทำให้งานขาดประสิทธิภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรวมขององค์กรไม่ประสบความสำเร็จ
ดังนั้น ทุกองค์กรชั้นนำ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ “หัวหน้า” โดยเฉพาะ “หัวหน้างาน” เพื่อปั้นให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติในการเป็นหัวหน้าที่อยู่ในดวงใจของลูกน้อง โดยสามารถทำให้ลูกน้องรัก ศรัทธาเชื่อถือและไว้วางใจ 

5 พฤติกรรมที่จำเป็นและสำคัญของหัวหน้างาน  ที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในดวงใจของลูกน้องได้  โดยทำให้ลูกน้องรัก ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจ ประกอบด้วย

 1. ให้เกียรติและศักดิ์ศรี
  คนเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนเท่าใด ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีในตนเอง ดังนั้นการที่จะ พูดหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ กับลูกน้อง หัวหน้างานควรตระหนักเสมอว่า “เราไม่อยากให้พูด หรือปฏิบัติกับเราแบบไหน ... เราก็ไม่ควรพูดหรือปฏิบัติแบบนั้นกับลูกน้อง”

 2. รับฟังความคิดเห็น
  หัวหน้าต้องมีทักษะในการเป็น “นักฟังที่ดี”  โดยรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกน้องอย่างตั้งใจ แสดงออกถึงความห่วงใย รับรู้ถึงความรู้สึก และแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อลูกน้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ
 3. บอกข้อมูล ข่าวสาร
  หัวหน้าต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ข้อมูลใดบ้างที่สำคัญและ จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในองค์กร  ควรที่จะทำการสื่อสารให้ลูกน้องได้รับทราบ   เพื่อลูกน้องจะได้รู้ที่มาที่ไปของงาน หรือ Project ต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งทำให้ลูกน้องทำงานอย่างเข้าใจหรือปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 4. กระตุ้นให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในทีม
  หน่วยงานที่ประสบความเร็จนั้น ทีมงานมีความสำคัญมาก ดังนั้นหัวหน้าจะเป็นที่จะต้อง กระตุ้นและจูงใจให้ลุกน้องทุกคนมีส่วนร่วมในทีม และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนลูกน้อง
  คนทำงานทุกคนต้องการความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตการทำงาน ดังนั้น หากลูกน้องคนใดมีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่ามาตรฐาน    หัวหน้าจะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกน้องได้มีโอกาสเจริญเติบโต ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ HR คอยดูแลความก้าวหน้าของลูกน้อง

               หลายองค์กรได้พิสูจน์แล้วว่า หัวหน้างานที่มี 5 พฤติกรรมข้างต้น สามารถที่จะสร้างให้ลูกน้องรัก เชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจ โดยการปฏิบัติงานตามหัวหน้างมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย และทุกคนมีความสุข


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------