หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
???????????
อย่าเพิ่งเบื่อกันกับคำแนะนำให้ ประหยัด ประหยั๊ด ประหยัด และการหาวิธีลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีปัจจัยแวดล้อมถาโถมเข้ามาอย่างหนัก โดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมัน และเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ อย่างไรก็ตามแต่ เรื่องของการลดต้นทุนก็ยังจะเป็นส่วนที่ทำให้ช่วยฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรู้ทฤษฎีและทำตามเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของการทำความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและพนักงานใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความพร้อมใจ และตั้งใจด้วยกัน ในอันที่จะเดินไปบนหนทางเส้นเดียวกัน วิธีของการลดต้นทุน เพิ่มกำไร มีผู้เชี่ยวชาญเขียนเป็นตำรับตำราไว้มากอยู่เหมือนกัน แต่วันนี้ มีของ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ที่ปรึกษาอิสระ มาแนะนำกัน?
???????????

ต้นทุนการผลิต หมายถึงต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าขนส่ง และค่าโสหุ้ยอื่นๆ ในการลดต้นทุนการผลิต โดยจะทำอย่างไรที่จะลดต้นทุน หรือลดการสูญเปล่าจากขบวนการทำงานขั้นตอนต่างๆ

วีธีลดความสูญเปล่า 8 ประการ
1.
ความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน
หมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดที่อาจเกิดได้จาก คน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลทำให้เกิดของเสีย หรือสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ตั้งเอาไว้ วิธีการแก้ไข คือทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือต้นตอของปัญหา แล้วดำเนินการแก้ไข และหาทางป้องกันการเกิดซ้ำทันที

2.ความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ
หมายถึง การขาดประสิทธิภาพในการทำงาน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการวางแผนงาน หรือการกำหนดวิธีการทำงานที่ไม่เหมาะสม ส่งผลทำให้เกิดปัญหา การทำงานซ้ำซ้อน สะดุด หรือหยุดชะงัก ระหว่างการทำงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทั้งสินค้า และกระบวนการได้ สำหรับแนวทางการแก้ไขคือ ควรวางแผน และเตรียมการให้ดีก่อนที่จะเริ่มงาน นอกจากนี้ควรติดตามผลการทำงานเป็นระยะ พร้อมประเมินผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.ความสูญเปล่าจากการมีสินค้าคงคลังมากเกินไป
หมายถึง การที่มีวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขายมากเกินกว่าความต้องการ ซึ่งถ้าหากบริษัทใดมีสินค้าคงคลังมาก จะส่งผลทำให้ต้นทุนจม สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และอาจเกิดสินค้าขายไม่ได้ เนื่องจากหมดอายุอีกด้วย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการวางแผนการจัดเตรียมวัตถุดิบ หรือการผลิตที่ผิดพลาด สำหรับแนวทางแก้ไขคือ คือ ควบคุมการวางแผนงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นที่ต้องใช้ ไม่ซื้อเผื่อมากจนเกินไป ควรควบคุมจำนวนสินค้าสต๊อกให้ถูกต้อง ตรงกับความจริงมากที่สุด การจัดลำดับการใช้แบบ
FIFO (First In First Out)
และนอกจากนี้ยังต้องควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานด้วย จะได้ไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบเผื่อเอาไว้เมื่อเกิดของเสีย

4.ความสูญเปล่าจากการรอคอย
หมายถึง การว่างงาน หรือการรอระหว่างการทำงาน เช่น การต่อแถวรอ การเข้าคิว หรือการรองานจากแผนกก่อนหน้า เช่น ต้องรอให้เสร็จขั้นตอนแรกก่อน แล้วจึงเริ่มขั้นตอนที่สองได้ พนักงานในแผนกที่สองก็ว่างงาน ต้องรอจนกว่าขั้นตอนแรกเสร็จจึงจะเริ่มทำงานของตน ปัญหานี้มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการออกแบบกระบวนการผลิตที่ไม่ดีพอ เกิดปัญหาการรอคอยงาน ระหว่างกระบวนการมาก หรืออาจเกิดจากกรณี เครื่องจักรหยุดบ่อย วัตถุดิบขาด การผลิตที่สะดุด ไม่ไหลลื่น ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง สำหรับแนวทางแก้ไข คือ ควรปรับปรุงกระบวนการให้สั้นลง ลดขนาดหรือจัดการกระบวนการผลิตใหม่ให้แต่ละขั้นตอนมีความสมดุล กล่าวคือ ในการผลิตแต่ละแผนกใช้เวลาเท่าๆ กัน หรือไม่ให้มีเวลาที่ต่างกันมาก และอีกประการ คือ ควรควบคุมกระบวนการทำงานให้ดี ไม่ให้มีปัญหา นอกจากนี้ การลดขนาดให้เล็กลง เช่น จากเดิม
100
ชิ้น/ล็อต ให้เหลือ 50 ชิ้น/ล็อต ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดปัญหา การรอคอยงานได้อีกทางหนึ่ง

5.ความสูญเปล่าจากการขนส่ง
หมายถึง ความสูญเปล่าจากการขนย้ายไปมาของวัสดุ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการทำงาน ส่วนใหญ่มักเกิดจากการใช้รถเข็น หรือรถโฟล์กลิฟต์ ปัญหานี้สามารถแก้ไขด้วยการลดปริมาณการขนส่งให้น้อยลง
(
ลดจำนวนเที่ยวที่ขนส่ง) เช่น ใช้สายพานแทน (แต่ก็ใช้ต้นทุนสูง) และพิจารณาถึงความจำเป็น และคุ้มค่าก่อนที่จะขนส่งทุกครั้ง

6.ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว
หมายถึง ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่คล้องกับหลักการทำงานที่ถูกต้อง เช่น การใช้มือซ้าย มือขวา การยก การนั่ง การหยิบ หรือจับ ซึ่งนอกจากเกิดความสูญเปล่าแล้ว อาจจะก่อให้เกิดความเมื่อยล้า และส่งผลทำให้เกิดโรคจากการทำงานได้
(
พนักงานส่วนใหญ่เป็นโรคปวดหลัง) วิธีการแก้ไขคือ ควรศึกษาวิธีการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักกายศาสตร์ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของโต๊ะ เก้าอี้ ให้เหมาะสมกับคนทำงานมากที่สุด การจัดวางเครื่องมือในพื้นที่ และบริเวณทำงานให้เหมาะสม นอกจากนี้ควรศึกษาการทำงาน เพื่อค้นหาวิธีการทำงานให้เหมาะสมต่อการทำงานมากที่สุด ก็จะช่วยลดความเมื่อยล้า และความสูญเปล่าได้อีกทางหนึ่ง

7.ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป
หมายถึงความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการผลิตสินค้าเกินความต้องการ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการผลิตแบบเตรียมเอาไว้ขายมากเกินไป หรืออาจเกิดจากการวางแผนการผลิตที่ไม่ตรงตามแผน ปัญหานี้ส่งผลกระทบอย่างมากเพราะต้องเสียเวลา เสียวัตถุดิบ ค่าแรง และอาจเกิดปัญหา สินค้าหมดอายุ ขายไม่ได้ หรืออาจต้องขายในราคาถูก ตามมาอีก สำหรับแนวทางการแก้ไขคือ ควรตรวจสอบความถูกต้อง ในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการผลิตให้ดีก่อนที่เริ่มผลิต และนอกจากนี้ยังควรพยากรณ์ความต้องการผลิตให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด หรือเปลี่ยนระบบการผลิตแบบผลิตเอาไว้เพื่อขาย ไปเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อ ก็จะช่วยลดปริมาณการเก็บสินค้าคงคลังไปได้มากเลยทีเดียว

8.ความสูญเปล่าจากการไม่นำเอาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นประจำจนเกิดความชำนาญ มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของตนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น ทำให้รวดเร็ว สะดวก ประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ ถือเป็นสิ่งที่มีค่า และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร แต่มักจะถูกมองข้าม หรือไม่ให้ความสำคัญ ซึ่งวิธีการแก้ไข คือ ควรส่งเสริมให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความคิด และนำความคิดดังกล่าวมาทำให้เกิดขึ้นจริง เช่น การส่งเสริมกิจกรรมข้อเสนอแนะ องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคิด ค้นหาจุดที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และเกิดประโยชน์จริงต่อหน่วยงาน บางหน่วยงานสามารถลดต้นทุนการผลิตได้หลายแสนบาท จากกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อลดต้นทุน จากแนวคิดของพนักงานกับกระดาษ
A4
เพียงแผ่นเดียว ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นความสูญเปล่า ก็สามารถนำแผนงานที่ได้กำหนดเอาไว้ไปปฏิบัติ โดยควรกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนงานให้ชัดเจน แล้วสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สามารถนำแผนงานไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ควรติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะๆ และถ้าสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามแผน ก็ต้องอย่าลืมว่า ทุกอย่างแก้ไขและปรับปรุงได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ถ้าทุกคนช่วยกันลดความสูญเปล่าอย่างจริงจังแล้วละก็ ต้นทุนการผลิตก็จะลดลง และกำไรก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอน โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย

รายงานโดย :เรื่อง : รัฐพร คำหอม:

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.. 2551


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------