หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบยั่งยืน
Inhouse Training - การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบยั่งยืน
(Sustainable Employee Relations Strategic)

ปัจจุบันปัญหาด้านแรงงานได้ทวีความรุนแรงขึ้น บางองค์กรมีการนัดหยุดงาน บางองค์กรมีประท้วง อันมีสาเหตุมาจากปัญหาหลายประการ หนึ่งในปัญหานั้นคือ ความไม่ว้าเนื้อเชื่อใจกันในการทำงานร่วมกัน แต่ในหลายองค์กรนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีทำงานร่วมกับตัวแทนพนักงานในบรรยากาศแห่งความสุข ร่วมกับส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร

หลักสูตรได้รับการออกแบบจากการประยุกต์เอา แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงบวก และแนวทางตามหลักเกณฑ์สถานประกอบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ผสมผสานกับการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อเป็นสูตรกึ่งสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในองค์กรทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เรียนรู้วิธีการทำงานแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแทนพนักงานอย่างสร้างสรรค์
2. สร้างเครือข่ายในการเป็นผู้ให้ในการแบ่งปันการเรียนรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ

หัวข้อการเรียนรู้ :
Module 1 : การบริหารแรงงานสัมพันธ์
Module 2 : ภาวะผู้นำกับการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์
Module 3 : การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

วิธีการเรียนรู้ :
การบรรยายประกอบการเล่าประสบการณ์ตรง และการทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ในการปฏิบัติจริง ประชุมระดมสมอง นำเสนอผลงาน ซักถาม การแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน

ระยะเวลาการเรียนรู้ : 1 วัน เวลา 09.00-06.00 น.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, นักบริหารทรัพยากรบุคคล, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคทางวิชาชีพด้านการแรงงานสัมพันธ์ และผู้ที่สนใจ

วิทยากร ธนุเดช ธานี
นักบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจชั้นนำที่ได้รับรางวัลสถานประกอบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศต่อเนื่องหลายปีจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในปี 2553
ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ปี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรธุรกิจชั้นนำ
อุปนายกฝ่ายอบรมสัมมนาสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
อดีตรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)
อดีตรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี

   ---------------------------------------------------------------------
   ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  ---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม   


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------