หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ


ชื่อหลักสูตร  แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นายจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้อำนาจตัดสินใจในการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้
เนื่องจากสภาวะการทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติอีกครั้ง ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต ต้นทุนด้านแรงงาน และค่าครองชีพที่สูงขึ้น จะเกิดผลกระทบในภาพรวมทุกองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่นายจ้างและลูกจ้าง จะต้องเร่งสร้างความร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์ที่ดีต่อกันเพื่อร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตรอบใหม่นี้ไปให้ได้... ผู้จัดการ /หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นบุคคลสำคัญ เป็นด่านแรก ที่จะก่อปัญหา หรือ แก้ปัญหาด้านแรงงาน หากเขาเหล่านั้นมีความเข้าใจด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ก็จะช่วยองค์กรบริหารจัดการด้านแรงงานได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการ / หัวหน้างาน นำไปเป็นแนวทางบริหารลูกน้อง ให้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานให้กับองค์กร เพื่อฝ่าวิกฤตรอบใหม่นี้ให้ได้ ต่อไป

เนื้อหาหลักพร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกา มีดังต่อไปนี้
ลักษณะปัญหาระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องที่เกิดขึ้น
ใครเป็นคนจุดชนวนปัญหา
แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ มีว่าอย่างไร
กฎหมายคุ้มครองสิทธิของนายจ้าง สิทธิของลูกจ้าง อย่างไรบ้าง
หลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานเป็นอย่างไร
สุดยอดหัวหน้างาน ครองงานก็ได้ผล..ครองคนก็ได้ใจ เป็นคนอย่างไร

จุดเด่นของหลักสูตรนี้
นำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง มาชี้ให้เห็นผลเสียที่เกิดขึ้น
นำตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ มาแนะนำการจัดการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก
นำหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มาเสนอเป็นแนวทางในการสร้างพลังร่วมกันฝ่าฝันวิกฤติ
นำเสนอบทบาทหน้าที่ของสุดยอดหัวหน้างาน การครองตนและครองคนให้ได้ใจ

วิทยากรมีประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริงในการบริหารงานบุคคลขององค์กรชั้นนำ การตอบคำถาม คำแนะนำ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในองค์กร วิทยากรยินดีรับให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีที่เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้อง

--
ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่
EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------