หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
Written by อ.ธนุเดช   
หลักสูตร การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
(Supervisory Skills Development)

วิทยากร ธนุเดช ธานี ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 21 ปี
ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล องค์กรธุรกิจชั้นนำ


ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ หัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรระดับต้นเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยกำหนดความสำเร็จขององค์กร เพราะเป็นตำแหน่งที่จะต้องเชื่อมโยงนโยบายขององค์กรสู่การปฏิบัติจริง เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเองและทีมงาน การเป็นหัวหน้างานเพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่ ให้มีความสามารถทั้งในการบริหารงาน บริหารตน บริหารคน และบริหารความคิด จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ โดยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานจริงในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่กว่า 21 ปีของวิทยากรมากลั่นกรองและถ่ายทอดเป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้า ผู้นำ และความคาดหวังจากองค์กร
2. เรียนรู้และเข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของตน ค้นหาจุดเด่นและสิ่งที่คาดหวังในตนเอง
3. เรียนรู้ทักษะการบริหารงาน บริหารคน บริหารความคิดในการสร้างผลสำเร็จในงาน

หัวข้อการเรียนรู้ :
1) ลักษณะของหัวหน้างาน
2) รู้เขารู้เรา สำหรับหัวหน้างาน
3) หลักการบริหาร เพื่อลดต้นทุน และมีคุณภาพ
4) เทคนิคการบริหารงานให้เพิ่มผล
5) เทคนิคการบริหารคนให้เพิ่มค่า
6) ทักษะด้านความความคิด/บริหารความคิด (Conceptual Skills)


หมายเหตุ : หัวข้ออบรมสามารถปรับเปลี่ยนแปลง ได้ตามความต้องการขององค์กร
ระยะเวลาการเรียนรู้ :1-2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิธี/รูปแบบการเรียนรู้: โดยการบรรยาย ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Play & Learn

                                                                                                          ลิขสิทธิ์หลักสูต อ.ธนุเดช  ธานี

---------------------------------------------------------------------
   ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม   ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------