หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ
Inhouse Training จัดอบรมภายในองค์กร
หลักสูตร “ เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ” ( The Road of Service Excellence: RSE )
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ติดต่อจัดอบรมได้ที่ EasyRoad Training คุณสุนทรีย์ โทร: 089-107-0304 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านบริการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นนักบริการที่ดีและสามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองด้านการ
บริการจนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลกำไร สูงสุดจากการประกอบธุรกิจ


หัวข้อการอบรม:
- การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ
- งานบริการกับพันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กร
- ปัจจัยที่มีอิทธิผลและสัมพันธ์กับงานบริการ
- 7 หัวใจหลัก ที่ควรตระหนักในงานบริการ
- ทัศนคติกับเส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ
- การสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้า
- เทคนิคการต้อนรับ/การต้อนรับการกลับมากอีกครั้ง
- เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไป

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)
ผู้เข้ารับการอบรม: พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร                                                                    (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.พัชรี แช่มช้อย)


ีีรูปภาพวิทยากร
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ประสบการณ์การบรรยาย ทั้งภาครัฐบาล บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา
เช่น การบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลศรีวิชัย,โรงพยาบาลวชิระ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทในเครืออีจีวี, บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ    ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่

    EasyRoad Training k.สุนทรีย์  วงษ์จันทร์
    สายด่วนโทร. 089-107-0304
    อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
   แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    บริษัท ...
    ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
    หลักสูตร ...
    วิทยากร ...
    จำนวนผู้เข้าอบรม ...
    จังหวัดที่จัดอบรม ...
    อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม
 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------