หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การสร้างความรู้ ด้วยความคิดเชิงระบบ 2 วัน
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ ด้วยความคิดเชิงระบบ” 2 วัน

อาจารย์กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส
วิทยากร อ.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดทางความคิดของมนุษย์ที่เป็นอุปสรรคต่อการคิดในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
2. เสริมสร้างทักษะในการคิดเชิงระบบ (system thinking) เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงาน
3. เสริมสร้างทักษะในการคิดเชิงบวกและการคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาวิชา
1. กรอบความคิดที่ถ่วงรั้งความสำเร็จ
2. ความหมายและแนวทางของความคิดเชิงระบบ (System Thinking)
3. ความหมายและแนวทางของความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
4. ความหมายและแนวทางของความคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking)
5. แนวทางการแปลงรูปแบบการคิดเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานจริง

วันแรก
เกริ่นนำภาพรวมของเนื้อหาวิชา
กรอบความคิดที่ถ่วงรั้งความสำเร็จ
บรรยายประกอบกิจกรรม “ความสำคัญของระบบและกระบวนการทางความคิด”
บรรยายประกอบกิจกรรม “แนวความคิดเชิงระบบ” (System Thinking)

วันที่สอง 
บรรยายประกอบกิจกรรม “แนวความคิดเชิงบวก” (Positive Thinking) 
บรรยายประกอบกิจกรรม “แนวความคิดเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Thinking)  
ฝึกปฏิบัติ “การนำแนวความคิดไปใช้ในกรณีตัวอย่าง” 
การแปลงความคิดรูปแบบต่าง เป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ : กำหนดการและสาระสำคัญดังกล่าวเป็นเพียงโครงร่างเบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์


ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่

EasyRoad Training
k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------