หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

คำศัพท์ที่ควรทราบในการกรอกใบสมัครงาน
คำศัพท์ที่ควรทราบในการกรอกใบสมัครงาน

Application Form=แบบฟอร์มใบสมัครงาน
Application Letter=จดหมายสมัครงาน
Applicant / Candidate=ผู้สมัคร (งาน)
To be completed in own handwriting.=เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential=เป็นความลับ
Photo attached here=ติดรูปถ่ายตรงนี้
Position applied for / Position sought / Position desired=ตำแหน่งที่สมัคร / ตำแหน่งที่ต้องการ
Salary expected=เงินเดือนที่ต้องการ
Personal data=(อเมริกา) ประวัติส่วนตัว คำนี้ในประเทศอังกฤษใช้ (CV), bio-data หรือ data sheet และทั้งหมดนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่า Rèsumè
Sex=เพศ (ชาย ใช้ Male หญิง ใช้ Female)
Present address=ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent address=ที่อยู่ถาวร
Date of birth=วันเดือนปีเกิด
Age=อายุ
Nationality=สัญชาติ
Race=เชื้อชาติ
Religion=ศาสนา (Buddhism = พุทธ Christian = คริสต์ Islam = อิสลาม)
Height=ความสูง
Weight=น้ำหนัก
Identification Card (ID Card)=บัตรประจำตัวประชาชน
Issued by=ออกให้โดย
Marital status=สถานภาพการสมรส (Single = โสด Married = แต่งงานแล้ว Widowed = เป็นหม้าย Divorce = หย่าร้าง)
Person of notify in case of emergency=ผู้ที่จะติดต่อในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Certificate degree obtained=ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
Military status=สถานภาพทางทหาร
Experience / Previous employment=ประวัติการทำงาน
Reasons for leaving=เหตุผลที่ออกจากงาน
References=บุคคลอ้างอิง บางแห่งใช้ Referees
Applicant signature=ลายเซ็นผู้สมัคร
Reserved Officers’ Training Corps Course (ROTC)=หลักสูตร ร.ด.
No Military Service Obligation=ไม่มีพันธะทางทหาร
Self-employed=ทำงานส่วนตัว
Equivalent qualification=คุณวุฒิเทียบเท่า
Income=รายได้
Letter of Recommendation=จดหมายรับรองการทำงาน บางครั้งใช้ Employment Certificate ใบรับรองการผ่านงาน หรือ Testimonial
Marriage Certificate=ทะเบียนสมรส
Birth Certificate=สูติบัตร
Occupation / Profession=อาชีพ
Related Field=สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
Rèsumè=ประวัติย่อ
Vocational Certificate=ปวช.
Higher Vocational Certificate=ปวส.
Home Registration Certificate=ทะเบียนบ้าน
Dependent=ผู้อยู่ในอุปการะ
Extra-curricular Activities=กิจกรรมนอกหลักสูตร
Special skills=ความชำนาญพิเศษ
Expert in=เชี่ยวชาญ
Employment record=ประวัติการทำงาน
Negotiable=ต่อรองได้
Guarantor=ผู้ค้ำประกัน
Fringe benefits=ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากค่าจ้างประจำ
Seminars and special training courses=การสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
Spouse=คู่สมรส (สามีหรือภรรยาก็เรียกได้)
Domicile=ภูมิลำเนา
Transcript=ใบแสดงผลการเรียน บางครั้งใช้ Statement of Marks หรือ Mark Sheet ก็มีเรียก
Degree Certificate=ใบปริญญาบัตร
Full-time job=งานทำเต็มเวลา (งานทำไม่เต็มเวลาใช้ Part-time job)
Date of attended=วันที่เข้าเรียน
Military Discharge Letter=ใบปลดทหารประจำการ หรืออาจเรียกว่า Certificate of exemption from military service

 

from web-http://www.jobtoyou.com/work/1-words-for-job-application.html


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------