หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

การเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองเพื่อการเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับตนเอง
การเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองเพื่อการเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับตนเอง

จะทราบได้อย่างไรว่าอาชีพไหนเหมาะสมกับท่าน ?
คนเรามีความถนัด ความสามารถ และความสนใจในงานอาชีพแตกต่างกัน แต่ละคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน ไม่สามารถทำงานชนิดเดียวกันได้หมดทุกคน ข้อสำคัญคือ ท่านต้องรู้จักตัวเอง และรู้จักงานอาชีพต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งรู้จักพิจารณาดูว่ามีงานอะไรบ้างที่ท่านชอบและสนใจมากที่สุด และงานนั้นๆ เหมาะสมกับอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของท่านหรือไม่ เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดยบุคคลจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน บุคลิกภาพเฉพาะอย่าง จะมีความสัมพันธ์กับอาชีพเฉพาะอย่าง

การเลือกอาชีพและการศึกษาให้เหมาะสมกับตนเอง

การเลือกอาชีพและสาขาวิชาที่จะศึกษาให้เหมาะสมกับตัวเอง โดยเน้นเรื่องของบุคลิกภาพ บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน แต่ละคนจะมีลักษณะที่ชี้เฉพาะตนไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณหรือนิสัยใจคอ ลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคนนั้น หากบุคคลรู้จักและเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง จนสามารถมองตนได้ตามสภาพความเป็นจริงย่อมช่วยให้บุคคลเลือกแนวทางชีวิต การศึกษา และอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับตัวเองมากที่สุดจอห์น แอล ฮอลแลนด์  ได้จำแนกประเภทอาชีพตามบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 6 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริง ไม่คิดฝัน (Realistic)
ลักษณะโดยทั่วไป
ผู้ ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้งกิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสังคมกับบุคคลอื่น ค่อนข้างก้าวร้าว ยึดถือประเพณีนิยม
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
วิศวกร นักบิน สัตวแพทย์ ทหาร ช่างต่างๆ ครูสอนพลศึกษา ประมง ป่าไม้

กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและความคิด (Investigative)
ลักษณะโดยทั่วไป
ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ ชอบแก้ปัญหามีหลักการ ไม่ยึดติดประเพณี หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม และการเลียนแบบ
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความเห็นรุนแรง อุทิศเวลาให้กับงานเต็มตัว
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
แพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักเคมี นักจิตวิทยา นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักโบราณคดี

กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic)
ลักษณะโดยทั่วไป
ผู้ ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามธรรม เป็นอิสระ รักความงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบทำตามที่ตนปรารถนา ชอบทางศิลปะ ไม่เลียนแบบ มีความคิดริเริ่ม หลีกเกลี่ยงงานประเภทใช้ระเบียบแบบแผน
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
มีศิลปะ ชอบคุร่นคิดคนเดียว เก็บตัว
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
สถาปนิก มัณฑนากร จิตรกร นักหนังสือพิมพ์ นักแสดง บรรณารักษ์ ประชาสัมพันธ์

กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพทีชอบการสมาคมสังคมกับบุคลอื่น (Social)
ลักษณะโดยทั่วไป
ผู้ ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ชอบติดต่อกับคน ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้สอนผู้อื่น ร่าเริง หลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือทางวิทยาศาสตร์
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
ชอบสมาคม ร่าเริง รักษาประเพณี มีความรับผิดชอบ มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
นักรัฐศาสตร์ พัฒนากร ตำรวจ นักแนะแนว พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการโรงแรม

กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising)
ลักษณะโดยทั่วไป
ผู้ ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะมีลักษณะเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม มีความเชื่อมั่นในตัวเอง หลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่ต้องใช้กำลังทางปัญญา ไม่ชอบกิจกรรมที่เป็นระเบียบแบบแผน
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
กล้าคิดกล้าทำ ชอบวางแผน มีอำนาจเหนือผู้อื่น ร่าเริงสนุกสนาน ทำตามอารมณ์
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
นักธุรกิจ นายธนาคาร นายหน้าผู้ขายประกัน นักการเมือง ข้าราชการ ผู้พิพากษา ทนายความ แอร์โฮสเตส

กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional)
ลักษณะโดยทั่วไป
ผู้ ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ ชอบใช้กิจกรรมเป็นรูปธรรมและกิจกรรมทางภาษา ยึดถือประเพณี ชอบทำตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง เป็นพวกวัตถุนิยม และเจ้าระเบียบ
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ
มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงผลงาน ชอบพึ่งพาอาศัยผู้อื่น รักษาระเบียบประเพณี
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักบัญชี สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่ราชพัณฑ์ หนักงานต้อนรับ พนักงานพิมพ์ดีด

from web-http://www.jobtoyou.com/business/3-behavioral-job.html

 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------